You dont have javascript enabled! Please enable it! Contoh Soalan (Tajuk) Kerja Lapangan (Tugasan) Geografi Tingkatan 3 - Bumi Gemilang

.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, KBAT, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Bab dan Topik

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2023, Tingkatan 5 (Tahun 2023) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Contoh Soalan (Tajuk) Kerja Lapangan (Tugasan) Geografi Tingkatan 3

.

.

Contoh Soalan (Tajuk) Kerja Lapangan (Tugasan) Geografi PT3 (Tingkatan 3). Kerja Lapangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Geografi Tingkatan 3 (KLGT3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh setiap murid dalam Tingkatan 3. Pihak sekolah bertanggungjawab memastikan KLGT3 dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

Tahap Penguasaan (TP) keseluruhan murid hendaklah direkodkan dalam Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Skor Keseluruhan murid yang mewakili 20% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran PT3 (PT3) Geografi dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) mengikut masa yang ditetapkan. Panduan KLGT3 yang disediakan ini boleh membantu pihak sekolah untuk merancang pelaksanaan KLGT3 dengan lebih mudah, teratur dan sistematik.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 1 :

.

Tugasan Geografi :

Calon dikehendaki menjalankan kajian tentang guna tanah di kawasan tempat tinggal atau sekolah anda.

Guna tanah merujuk kepada semua aktiviti manusia yang mengubah dan menyesuaikan permukaan tanah untuk memenuhi keperluan manusia.

Kajian tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

.

.

3.1 Latar belakang kawasan kajian.

3.2 Melukis peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian.

3.3 Mentafsir peta lakar yang menunjukkan taburan guna tanah di kawasan kajian.

3.4 Mengenal pasti satu jenis guna tanah utama di kawasan kajian dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi guna tanah tersebut.

3.5 Mengenal pasti dan menghuraikan kesan guna tanah tersebut terhadap alam sekitar yang telah dikaji di 3.4.

3.6 Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi kesan guna tanah tersebut.

3.7 Membentangkan laporan hasil kajian tersebut

.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 2 :

Tugasan Geografi :

Calon dikehendaki menjalankan kajian dan menghasilkan peta lakar di kawasan tempat tinggal / sekolah anda. Peta lakar merupakan peta yang dilukis berasaskan peta topografi.

Peta lakar yang dilukis mestilah menunjukkan ciri-ciri geografi, iaitu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya.

Kajian peta tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

3.1 Latar belakang ciri fizikal dan budaya kawasan kajian.

3.2 Melukis dan mentafsir peta lakar di kawasan kajian.

3.3 Lorekkan kawasan yang berpotensi dimajukan dan menghuraikan potensi tersebut.

3.4 Menghuraikan halangan untuk memajukan kawasan berlorek.

3.5 Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan yang terdapat di kawasan berlorek.

3.6 Membentangkan laporan hasil kajian tersebut.

.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 3 :

Tugasan Geografi :

Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang pengangkutan di kawasan tempat tinggal / sekolah anda

Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

2.1 Konsep dan takrifan sistem pengangkutan.

2.2 Bina jadual dan graf / carta pai yang sesuai tentang pengangkutan di kawasan kajian. (Jadual dan graf / carta pai tersebut hendaklah relevan dengan tugasan 2.3 dan 2.4).

2.3 Kenal pasti dan huraikan masalah pengangkutan yang dihadapi di kawasan kajian.

2.4 Cadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengangkutan di kawasan kajian.

.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 4 :

Tugasan Geografi :

Calon dikehendaki menjalankan kajian lapangan tentang pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tempat tinggal / sekolah calon.

Kajian lapangan tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

3.1 Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.

3.2 Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di kawasan kajian tersebut.

3.3 Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan tersebut.

3.4 Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian anda dan alasannya.

.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 5 :

Tugasan Geografi PT3 2014

.

…………………………………………………………………………………………

Contoh Soalan (Tajuk) Tugasan 6 :

…………………………………………………………………………………..

.

…………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………..

.

★ untuk terima Soalan Peperiksaan, Jawapan, Tips, Ramalan, Nota, Latihan, Informasi …   .

★  Like dan Follow Facebook Kami :

. https://www.facebook.com/BumiGemilang2.

★  Join / Sertai Telegram Kami :

. https://telegram.me/bumigemilang

.

…………………………………………………………………………………..

OBJEKTIF

KLGT3 dilaksanakan bagi membolehkan murid:

a) Mengenal pasti isu atau tajuk yang berkaitan geografi di lapangan.

b) Menghuraikan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitar di lapangan.

c) Mengaplikasi kemahiran yang telah dipelajari di lapangan.

d) Memberi pendapat atau idea secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah.

e) Menzahirkan sikap kerjasama dan saling menghormati.

f) Mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.

g) Menjalankan tugasan mengikut prosedur.

.

PELAKSANAAN KERJA LAPANGAN

KLGT3 boleh dilaksanakan oleh murid secara individu atau berkumpulan. Laporan bertulis atau bertaip KLGT3 hendaklah dibuat secara individu oleh murid dalam masa enam jam waktu PdP di sekolah. Tempoh pelaksanaan KLGT3 bermula dari bulan Jun hingga Julai tahun semasa. Calon dikehendaki mengenal pasti isu atau tajuk yang telah dipelajari daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Dalam melaksanakan KLGT3, pihak sekolah boleh mengikut proses kerja pelaksanaan KLGT3 seperti yang dicadangkan (Lampiran 1).

.

Guru Mata Pelajaran

a) Menghadiri mesyuarat penyelarasan KLGT3 di peringkat sekolah.

b) Memberikan taklimat tentang pelaksanaan KLGT3 kepada murid.

c) Menyediakan surat pengenalan diri untuk dibawa oleh murid semasa menjalankan kajian.

d) Membimbing murid dari aspek:

i. Isu atau tajuk.

ii. Perancangan dan proses kerja.

iii. Format.

iv. Penulisan laporan.

e) Memastikan murid menyiapkan laporan KLGT3 mengikut masa yang telah ditetapkan.

f) Menyemak laporan dan menilai KLGT3.

g) Menyerahkan salinan borang TP dan Skor KLGT3 kepada Ketua Panitia.

h) Menyimpan salinan TP dan Skor KLGT3 murid yang telah disahkan oleh Guru Kanan Mata pelajaran.

Murid

a) Murid wajib melaksanakan KLGT3 bermula dari bulan Jun hingga Julai tahun semasa.

b) Murid melaksanakan KLGT3 mengikut prosedur seperti berikut:

i. Menentukan isu atau tajuk.

ii. Merancang pelaksanaan.

iii. Mengumpul dan merekod data.

iv. Menulis laporan mengikut format.

v. Menghantar laporan kepada guru mata pelajaran.

c) Murid dilarang meniru, menyalin atau memplagiat hasil laporan daripada mana-mana sumber.

.

PROSES MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN

Bagi memastikan KLGT3 dapat dilaksanakan, guru dan murid hendaklah mengikuti langkah berikut:

a) Menentukan Isu atau Tajuk

Guru berbincang dengan murid untuk menentukan isu atau tajuk KLGT3. Isu atau tajuk yang dipilih hendaklah berkaitan dengan kurikulum geografi yang dipelajari. Murid diberi peluang untuk menentukan isu atau tajuk yang sesuai.

b) Menentukan Objektif

Murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak dilaksanakan dalam KLGT3. Guru membimbing murid menulis objektif kajian.

c) Menentukan Kaedah Kajian

Murid hendaklah menentukan kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan KLGT3. Murid boleh menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif.

d) Mengumpul, Merekod dan Menganalisis Data atau Maklumat

Murid boleh mengumpul data atau maklumat melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen (Lampiran 5). Data atau maklumat yang dikumpul hendaklah direkod dan dianalisis.

e) Merumus dan Membuat Pelaporan

Murid hendaklah membuat rumusan tentang isu atau tajuk yang dikaji berdasarkan data atau maklumat yang diperoleh dan satu laporan KLGT3 hendaklah dihasilkan.

…………………………………………………………………………………..

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang :

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang

………………………………………………………………………………….

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3  (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Form 1, 2, 3 : Novels + Literature Components (Poem, Short Story, Drama … ) :

………………………………………………………………………………….

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Terima Kasih kerana membaca post ini.

.baca Post-Post mengikut SUBJEK dan KATEGORI

…………………………………………………………………………………

.

1 thought on “Contoh Soalan (Tajuk) Kerja Lapangan (Tugasan) Geografi Tingkatan 3”

Write a Comment