.

→ → Koleksi Buku Teks Digital Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Nota Ringkas dan Padat, Soalan, Latihan, Jawapan, Peperiksaan, Ujian Tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2023, 2022, 2021 + Skema Jawapan (Semua Subjek)

.

→ → Koleksi Nota Ringkas Semua Subjek Mengikut Tingkatan dan Subjek

.

→ → Contoh Soalan UASA (Ujian Akhir Sesi Akademik) Tahun 4, 5, 6 dan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → SPM 2024, Tingkatan 5 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 4 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tingkatan 1, 2, 3 (Tahun 2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2024) : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tingkatan 1, 2, 3 + Skema Jawapan

.

→ → Koleksi Soalan Peperiksaan Percubaan Tahun 4, 5, 6 + Skema Jawapan

.

Login Pengguna / Pengemaskinian Maklumat Data e-Operasi Guru

.

.

eOperasi, e Operasi, e Operasi Log in, e-Operasi, e-Operasi Guru :  Login Pengguna / Pengemaskinian Maklumat Data. e-Operasi merupakan salah satu modul bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah Pengurusan Guru. Modul ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM. Modul ini melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah), dan pengguna (guru dan bukan guru). Semoga Perkongsian Laman Web / Sesawang e-Operasi ini berguna dan dapat membantu para pengguna.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

.

.

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

.

.

.

…………………………………………………………………………………………

Untuk mendapatkan segala Maklumat Terkini atau Updates blog Bumi Gemilang.

(1)  Follow / Like Bumi Gemilang Facebook Page.

(2)  Join / Sertai   2 Telegram Groups blog Bumi Gemilang.

(3)  Follow Twitter blog Bumi Gemilang.

………………………………………………………………………………….

Setiap guru wajib melaksanakan verifikasi data guru melalui sistem e-Operasi.

e-Operasi yang merupakan salah satu Modul Pengurusan Guru telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) dan diselia di bawah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.

Modul ini melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu:

 • Pentadbir Sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah)
 • Pengguna (guru dan bukan guru)

Login e-Operasi: Kemas Kini Maklumat Guru

Semua bahagian Sektor Operasi Pendidikan iaitu Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Bahagian Sukan, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian serta Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan perlu memastikan maklumat guru adalah sahih, tepat dan terkini.

Sasaran pengguna utama modul ini ialah pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah), dan pengguna (guru dan bukan guru). Perincian adalah seperti berikut:

 • Pengguna – Hanya pengguna yang telah DIDAFTARKAN oleh Pentabir Sistem sahaja dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan modul ini, dan;
 • Pentadbir Sistem – Hanya pentadbir sistem yang telah DILANTIK oleh KPM sahaja dibenarkan untuk menggunakan modul ini mengikut peranan yang telah ditetapkan.

………………………………………………………………………………….

Aplikasi / Sistem Online : Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Modul Pengurusan Guru (eOperasi) merupakan salah satu modul pengurusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru.

SAPS dikenali sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi memudahkan ibu bapa dan murid menyemak keputusan, dan guru untuk memasukkan markah secara online.

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) ialah satu aplikasi bagi menyimpan segala maklumat berkaitan dengan murid secara online. Maklumat-maklumat yang disimpan dalam APDM boleh digunakan semasa mengisi aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS).

eGTukar Guru merupakan satu sistem online bagi menguruskan pertukaran guru-guru di Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat) merupakan satu aplikasi yang diwujudkan bagi membekal dan mengurus maklumat-maklumat tentang kenaikan pangkat guru-guru.

Sistem Perolehan Elektronik (ePerolehan) merupakan satu sistem perolehan elektronik yang telus bagi memudahkan aktiviti perolehan yang melibatkan pihak pembekal dan agensi kerajaan.

ePrestasi merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang melibatkan pengisian borang markah Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) oleh warga guru.

Sistem Pengurusan Latihan Guru (eSPLG) merupakan satu sistem yang diwujudkan bagi merekod dan mengurus maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kursus, latihan, bengkel atau taklimat yang dihadiri oleh guru-guru.

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) merupakan satu aplikasi yang diwujudkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) untuk kegunaan semua jabatan kerajaan sebagai sistem aplikasi pengurusan kakitangan bersepadu.

Pendidikan Aktiviti Jasmani Sukan Kokurikulum (PAJSK) merupakan satu sistem online yang digunakan oleh guru-guru bagi menjalankan Pentaksiran PAJSK mengikut format dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Single sign-on (SSO) merupakan satu mekanisma kawalan akses bagi pelbagai sistem yang berkaitan namun tidak bergantung antara satu sama lain. Maksudnya seorang pengguna hanya perlu login sekali sahaja untuk mengakses semua sistem yang terlibat.

…………………………………………………………………………………………

Intipati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025:

* Kementerian Pendidikan berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

* Meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran Kajian Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) dalam tempoh 15 tahun akan datang.

* Merapatkan jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50 peratus menjelang 2020.

* Menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuh lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

* Memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

* Mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia dan setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya satu daripada lima keberhasilan sistem iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kcekapan.

* Melanjutkan pendidikan wajib daripada enam tahun kepada 11 tahun bermula pada umur enam tahun dengan disokong program pengekalan yang disasarkan.

* Melancar Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula pada 2017 bagi mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan.

* Standard pembelajaran yang jelas akan dirangka agar murid dan ibu bapa memahami kemajuan yang dijangkakan bagi setiap tahun persekolahan.

* Merombak peperiksaan kebangsaan dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) secara berperingkat dengan menjelang 2016, soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan merangkumi sekurang-kurangnya 40 peratus daripada soalan dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan sekurang-kurangnya 50 peratus daripada soalan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

* Menjelang akhir 2013, kerjaya perkhidmatan kaunseling dan akademik akan dimasukkan ke dalam jadual waktu sekolah menengah untuk membantu pelajar membuat pilihan bermaklumat mengenai pelbagai laluan pendidikan yang ditawarkan.

* Menjelang 2025, pelajar Orang Asli, kumpulan minoriti lain, serta murid kurang upaya fizikal dan pembelajaran akan disediakan sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatan lengkap bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

* Mulai 2016, mata pelajaran Bahasa Inggeris akan dijadikan kertas wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

* Menjelang 2025, setiap pelajar digalakkan mempelajari bahasa tambahan supaya dapat membantu mereka menyertai tenaga kerja global.

* Tumpuan menambah bilangan guru bahasa Cina, Tamil dan Arab bagi memastikan bilangan guru bahasa sepadan dengan keperluan pelajar, selain memperkenalkan bahasa penting lain seperti bahasa Sepanyol, Perancis dan Jepun.

* Mulai 2013, syarat kelayakan kemasukan guru ditingkatkan supaya terdiri daripada kalangan graduan 30 peratus teratas.

* Mulai 2013, guru akan menikmati pengurangan beban tugas pentadbiran supaya boleh menumpukan sebahagian besar masa mereka kepada fungsi teras pengajaran, dengan sesetengah tugas pentadbiran akan diserahkan kepada pusat perkhidmatan terpusat atau kepada guru pentadbiran yang khusus di peringkat sekolah.

* Mulai 2015, semua sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas bermula dengan Sabah dan Sarawak.

* Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan badan bukan kerajaan (NGO) yang berpotensi sebagai penaja.

* Kementerian Pendidikan akan menerbitkan laporan tahunan tentang perkembangan setiap inisiatif yang direncanakan dalam pelan ini.

* Kementerian Pendidikan akan membuat semakan berkala tentang pencapaian utama sepanjang pelaksanaan pelan ini pada 2015, 2020 dan 2025.

…………………………………………………………………………………

62 thoughts on “Login Pengguna / Pengemaskinian Maklumat Data e-Operasi Guru”

 1. Saya ada e mail address baru spt di atas.. e mail address lama tak boleh guna langsung.. sy sudah lupa password..

  Reply
 2. Ramai guru/ kakitangan yang bertugas, ramai pelajar dan ibubapa yg. turut serta. Bila kemaskini….. Sangat bermasalah, kementerian pendidikan malaysia salah satu organisali yg terbesar. Melibatkan hampir 1/2 warga malaysia membuat pautan. Cadangan saya, buat macam maxis, celcom, iaitu buat server sendiri, pengoperasiannya tiru macam depa buat, insyaAllah banyak masalah akan selesai. Sekiranya kita masih berpaut dengan server depa, sampai bila….pun masalah sama wujud. Sama2 kita renungkan

  Reply
  • Saya setuju dengan anda. KPM sepatutnya mempunyai server sendiri supaya tak ada masalah seperti sedemikian @ SPPBS pun timbul masalah yang sama alamatnya guru-guru kena jadi hantu pagi tak payah tidur.

   Reply
 3. Mohon sistem dapat dipulihkan agar semua kakitangan dapat mengemaskini maklumat melalui aplikasi e-Operasi. Terkadang rasa membuang masa sahaja sebab setiap kali kita buka web ini perkataan yang keluar error 500 /503.
  Persoalannya sekarang, kalau ada di antara kakitangan dan guru tidak dapat kemaskini maklumat siapa yang harus dipersalahkan…..

  Reply
 4. Macam mana nak kemas kini??Bukak laman web e opeasi server is unavailable!!Aduhai..lembap betul lah..3 hari dh server unavailable…

  Reply
 5. Tidak tahu lagi apa nak buat! Saya sudah cuba siang dan malam berberapa hari masih juga banyak masalah. dapat masuk tetapi sekejap saja setiap kali. bila lagi kerja nak habis? Harap sistem dapat dipulihkan dengan segera supaya kerja dapat disiapkan dengan segera.

  Reply
 6. error-operasi… dah 5 hari cuba tapi error…error….error…….errorrr…..errorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Reply
 7. Semalaman sehingga tidur pun dikorbankan….Nak masuk sistem hampehhhhh tak dapat – dapat…

  E Operasi ‘NGAI’…..Harap ada bantuan….

  Reply
 8. Bnyak sgt nk ingat kata laluan ni….eoperasi, eprofil, hermis, eg tukar,…e gaji jer yg tak lupa…..saya mmg catat id dn kata laluan tp bila buka kata salah….sape yg salah ni….pening la…..bila kata check kat emel….bukak emel tak de pun

  Reply
 9. Kalau nak sangat layan keperluan dalam sistem pasti kita jadi gila dan stress , so , bila sistem tak betul , kita manusia ada akal relaks saja , sebab keperluan sistem itu kita manusia yang cipta , kita patut kontrol bukan kita dikawal oleh sistem .kalau kita sudah dapat naik naik pangkat atau masih jauh lagi untuk syarat naik pangkat ,buat apa nak sakit kepala , tunggulah sepuluh tahun sebelum pencen barulah up date profail kita.. his,his,his ………..

  Reply
 10. Selalu, susah sangat nak masuk e operasi. Mohon sistem dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan siksakan guru dengan berjam-jam menunggu untuk mengisi data. Akhirnya tidak berjaya juga.

  Reply
 11. betul kata kata korang,,teknologi maju yang lembap,,menyusahkan, lebih baik pakai cara lama iaitu bertulis,,lebih lebih lagi kami yang d pedalaman, diaorang atasan pandai cari salah je,salah sistem bodoh tak sedar,,ada d antara staf sokongan kami buta IT pun dpaksa buat sendiri, yang si kerani dan guru data pintar lagi petah memaksa dan mengarah,, diaorang bukan nak bantu, buat orangmakinbuntu ada laa,, apa nak jadi dgn kemajian sekarang,,,bla bla boleh blah

  Reply

Write a Comment